Görevleri:
a)    Norm Kadro ilke ve standartlarının uygulanmasını yapmak.
b)    Personelin özlük ve sicil kayıtlarını tutmak.
c)    Personel alım, atama ve nakillerle ilgili her türlü işleri yapmak.
d)    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını düzenlemek.
e)    Personelin derece ve kademe terfilerini yapmak.
f)    Personelin emeklilik işlemlerini yapmak..
g)    Sicil raporları ile ilgili işleri yapmak.
h)    İl Özel İdaresi personelinin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
i)    Disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
j)    İşçi ve sözleşmeli statüdeki çalışacakları işe almak, özlük işlemlerinin takibini ve sicil dosyalarını düzenlemek.
k)    Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerinin görüşülmesi ve yürütülmesini sağlamak.
l)    Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,  birim müdürleri ve diğer personelin vekâlet,  izin,  hastalık izin onayları ve benzer iş ve işlemlerini yürütmek.
m)    İdare personeli ile ilgili bilgilerin gerekli veri tabanına giriş işlemlerini yapmak.
n)    Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
o)    İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ilgililere aktarmak ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere hizmet içi eğitim, seminer, çalıştay, panel, konferans vb. etkinlikleri yapmak veya yaptırmak
p)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
q)    Lojmanların tahsis  işlemlerini yapmak.
r)     İl Özel İdaresine ait sosyal tesis, yemekhane, çay ocağı vb. yerlerin işletilmesi   ve çalıştırılması ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak.
s)    Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve bütün personelin il dışı eğitim ve seminer görevlendirilmesi,   avans ve kredi mutemetliği iş ve işlemlerini yapmak.
t)    Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
u)    Birimin iş akış şemalarını oluşturmak.
v)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
w)    Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.
x)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
Tahakkuk Bürosu Görevleri :
a)    Personelin mali işlemleri (maaş, ücret, mesai) tahakkukunu yapmak.
b)    Personelin Emekli Sandığı, Sigorta, puantörlük işlemlerini yapmak.