Görevleri:
a)    Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımı sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton – kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak.
b)    Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dâhil tüm yolların, sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.
c)    Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak.
d)    Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak.
e)    Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak.
f)    Köy yolları ağında bulunan yolların, Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak.
g)    Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak veya yaptırmak.
h)    Birimle ilgili yatırımların ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak.
i)    Birimle ilgili işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak.
j)    Birimle ilgili protokollü işleri yapmak.
k)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık çalışma programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
l)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili programlarının yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak.
m)    İlçelerde bulunan bakımevlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
n)    Merkezde bulunan asfalt şantiyesi ile büz şantiyesindeki faaliyetleri yürütmek ve denetlemek. Birim personelinin görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
o)    Birimin iş akış şemalarını oluşturmak
p)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
q)    Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
r)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
s)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.