Görevleri:
a)    Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresi’ne verilen tüm görevleri yerine getirmek.
b)    İçmeye ve yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak.
c)    3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından, Özel İdare payının tahsili işlemleri ile Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
d)    Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresi’ne verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak.
e)    Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek.
f)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
g)    Birim personelinin görevlendirme ile ilgili işlemlerini yapmak.
h)    Birimin iş akış şemalarını oluşturmak.
i)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
j)    Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
k)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
l)    İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek.
m)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.