Görevleri:
a)    İl Özel İdaresi programındaki birime ait köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak.
b)    Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
c)    Mülga toprak, su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce geçmişte yapılan içme suyu, sulama suyu  doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro pompaj ve sondaj tesislerinin bakım ve onarımını yapmak.
d)    Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldırmak, hizmet götürülen yerleşim birimleri ile ilgili olarak çevre düzenlemeleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile koordine sağlamak.
e)    Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak veya yaptırmak.
f)    Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak, yaptırmak.
g)    Sondaj çalışmalarını mevzuata uygun yapmak veya yaptırmak.
h)    Birimle ilgili protokollü işleri yapmak.
i)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
j)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili programların yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak.
k)    Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli
l)    Gölet ve diğer tesislerin kurulması, geliştirilmesi ve dağılımı ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak.
m)    Su ürünlerinin kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
n)    İçmesuyu tesislerinde kullanılacak klor alımı ve klorlama cihazlarının teminini yapmak.  
o)    İl Özel İdaresi programındaki birime ait sulama tesisleri ile ilgili hazırlanacak olan işlerin keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak.
p)    Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyette bulunan yabani fıstıklık, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır, mera ve taşlı arazilerin geliştirilerek tarıma açılması için bunların altyapı tesislerini yapmak veya yaptırmak.
q)    Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
r)    Yer üstü ve yer altı su kaynaklarında debi miktarı 500 lt/sn ile 2 lt/sn arasında en az 20 dekar arazi sulanacak, 5 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde  projeleri yapmak veya yaptırmak.
s)    Debi miktarı 500 lt/sn. geçen kaynaklarda DSİ teşkilatından  izin almak kaydıyla  projeleri yapmak veya yaptırmak.
t)    Çiftçilerin kooperatif kurma şartıyla; sulama amaçlı TEDAŞ’tan izin almak kaydıyla hazırlanan elektro pompaj projelerinin uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
u)    Arazi toplulaştırma hizmetlerinin uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
v)    İdarece geçmişte yapılan her türlü sulama tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara, sulama kooperatiflerine devir işlemlerini yapmak.
w)    Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, tesisleri yapmak veya yaptırmak.
x)    Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yapmak.
y)    Birim personelinin görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
z)    Birimin iş akış şemalarını oluşturmak.
aa)    Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
bb)    Teftiş ve denetimle ilgili ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
cc)              Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
dd)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin