Görevleri :
a)    İl Özel İdaresi’nin mali yıl bütçe taslağını hazırlamak
b)    İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak.
c)    Yönetim dönemi cetvellerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
d)    Muhasebe Müdürlüğü ile müşterek çalışma yaparak kesin hesabı çıkarmak.
e)    Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödenek göndermek.
f)    Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünü  ve takibini yapmak.
g)    Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
h)    Harcama yetkililerine bütçeye ilişkin gerekli bilgileri aktarmak.
i)    İlgili kurumlara, bütçeleri ile ilgili bilgileri ve kanunlar gereği bütçeden ayrılan payları göndermek.
j)    Bakanlıklardan muhtelif işler için gönderilen ödeneklerin ilgili kurumlara aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
k)    Mahalli İdareler veya Acil destek fonundan gönderilecek fon yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
l)    Yıl sonu bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerini yapmak.
m)    Gerektiğinde ek bütçe hazırlamak.
n)    Mevzuatın öngördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak.
o)    Tahsisi mahiyetteki paraların gelir-ödenek kaydını yapmak.
p)    İlçe Özel idarelerinin hesaplarını kontrol etmek,  ödenek aktarmalarını yapmak.
q)    Ay sonunda ilçelerden gönderilen sarf evraklarını incelemek ve arşivleyerek denetime hazır halde bulundurmak.
r)    Muhasebe Bürosu ve İlçe Özel İdareleri ile koordineli olarak aylık ve yıllık hesapların çıkarılmasını sağlamak.
s)    İl Özel idaresinin ortağı bulunduğu birlik, şirket vb. kuruluşların yıllık katılım paylarının takip ve tahakkukunu yapmak.
t)    Kurumun alt yapı ve üst yapı işleri için diğer Bakanlıklardan gelen ödeneklerin takibini yapmak.
u)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
v)    Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara sunmak.
w)    Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken idare hesabı ve diğer belgeleri hazırlayarak göndermek.
x)    Yasal mevzuat, planlar, projeler ve çalışma programı çerçevesinde İl Özel İdaresi’nin hizmet politikasının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları kapsamlı bir rapor haline getirmek.
aa)          İdare kaynaklarının artırılması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
bb)           Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütürken, İl Özel İdaresi hizmet birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak üzere işbirliği sağlamak.
cc)          Yerel yönetimler, personel yönetimi, araştırma geliştirme vb. konularda kitapları, süreli ve süresiz yayınları toplayarak İl Özel İdaresi birimlerinin ve araştırmacıların kullanımına sunmak.
dd)           Birim personelinin görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
ee)           Birim personelinin aylık puantaj cetvellerini tanzim etmek.
ee)       Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
ff)            Birimin iş akış şemalarını oluşturmak.
gg)            Teftiş ve denetimle ilgili verilecek iş ve işlemleri yapmak.
hh)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak
Muhasebe Bürosu Görevleri :
a)    Banka iş ve işlemlerini takip etmek ve kontrolünü yapmak. İl Özel İdaresine verilen ve kasada tutulan teminat mektuplarının süre yönünden takibini yapmak.
b)    Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tam ve doğru olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığı kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerini yapmak.
c)    Temsil, ağırlama, tören giderleri hakkında yönetmeliğe tabi mal ve hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
d)    Ödeme belgelerindeki yetkili imzaların kontrolünü yapmak.
e)    Hak sahiplerinin kimlikleri ve varsa vekâletname, azilname ile banka hesabı kullanacaklara ait hesap nosu ile ilgili bilgilerin kontrolünü yapmak.
f)    Muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak.
g)    Muhasebe raporlarını almak.
h)    Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulundurmak.
i)    Vergi Daireleri, Sigorta ve Emekli Sandığı’na, emanete alınan kesintilerin ödemesini yapmak.
j)    Bütçe emaneti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
k)    Emanet iş ve işlemlerini yapmak.
l)    İcra, sorgu, ilam ve layihaların takibini yapmak.
m)    Aylık mizanların Maliye Bakanlığı’nın KBS’ e ( Kamu Bilgi Sistemi) giriş ve kontrollerini yapmak.
n)    Bütçe Bürosu ile müşterek yapılacak çalışma ile kesin hesabı çıkarmak.
o)    İl Özel idaresinin ortağı bulunduğu birlik, şirket vb. kuruluşların  tahakkuku yapılmış yıllık katılım paylarının takip ve ödemesini  yapmak.
p)    Tahakkuku yapılmış (maaş, yolluk, hakediş vs.) ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
q)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
r)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.
s)    6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
Gelir Bürosu Görevleri:
a)    5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ndan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
b)    5393-5216 Sayılı Kanunlara göre mücavir alan dışında bulunan 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında kaçak inşaatlardan dolayı tahakkuk etmiş imar para cezalarının takibi ve tahsilini yapmak.
c)    Yürürlükten kaldırılmış olan Taşocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu kapsamında verilmiş olup da tahakkuk etmiş idari alacaklar ile kaçak malzeme bedellerinin tahsiline ait iş ve işlemleri yapmak.
d)    Kıyı Kanununa muhalefet kapsamında tahakkuk etmiş alacaklarımızın tahsiline ait iş ve işlemleri yapmak.
e)    Birimlerce encümene sunulan ve sonucunda karar verilen cezaların tahsilatını yapmak.
f)    İl Özel İdaresi’nin iştirak ve ortaklıkları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
g)    2863 Sayılı Kanun ile değişik 5226 sayılı kanun kapsamında kültür katkı paylarının tahsilatını yapmak.
h)    222 Sayılı Kanun’a göre devamsız öğrencilerin cezalarını tahsil etmek.
i)    Aylık gelir tablolarını oluşturarak ilgili makamlara sunmak.
j)    Gelirlerin bilgisayar ortamında takibini ve tahsilini yapmak.
k)    Hukuki yollarla tahsili sağlanan işlerle ilgili hukuk müşavirliği ile koordinasyon kurularak dosyalara gelire ilişkin belgelerin konulmasını sağlamak.
l)    Gelirlerle ilgili vezne oluşturmak.
m)    Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkân, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek.
n)    Satışı yapılan ve kiraya verilen taşınır ve taşınmaz malların takip ve tahsilini yapmak.
o)    Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
p)    Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması.
Planlama ve Raporlama Bürosu Görevleri:
a)    İdare’nin stratejik planının hazırlanması ve revizesinin yapılması ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve sekreter ya iş ve işlemlerini yürütmek, gereğinde danışmanlık hizmeti almak.
b)    İdare’nin faaliyet raporu ve performans planının hazırlanması ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve sekreter ya iş ve işlemlerini yürütmek, performans ölçümleri ile ilgili olarak ilgili birimlerle ortaklaşa raporlar hazırlayarak ilgili makamlara sunmak.
c)    İdarenin iç kontrol eylem planlarının hazırlanması ve izlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
d)    İçişleri Bakanlığı’na ait http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr/ adresine diğer birimlerden alınacak bilgiler doğrultusunda Yerel Bilgi Girişleri ile ilgili giriş ve kontrolleri yapmak.
e)    Karaca mağarası ve Atatürk Kültür Merkezinin işletilmesi ile tahakkuk işlemlerini yapmak.